Dernek Tüzüğü

Petrol Platformu Derneği Tüzüğü

I. GENEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde – 1: Derneğin adı Petrol Platformu Derneği olacak ve genel olarak PETFORM olarak bilinecek, dernek tüzüğünün ("Tüzük") takip eden maddelerinde "Dernek" olarak anılacaktır. Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin Amacı

Madde – 2: Derneğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü ekonomi esaslarına, imtiyaz ve özelleştirme ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve ülke enerji politikaları, bilimsel ve teknik gerekler ve uluslararası anlaşmaları da dikkate alarak, petrol ve doğalgaz sektörü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin uzun vadede sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayacak yapının oluşumuna katkıda bulunmak, bu alanlarda araştırma ve geliştirme hizmetlerinde bulunmak ve kamuoyu oluşturmaktır.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde – 3: Dernek, yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek için, her biri tüm üyeleri üzerinde bağlayıcı olan tüm ilgili kanunlara uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

 1. Petrol ve doğalgaz sektörü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren bütün bilim, meslek ve iş adamlarının, bu alanları etkileyen devlet politikaları, yasal mevzuat ve düzenlemeler ile gelişmeleri tartışabilecekleri bir forum oluşturmak
 2. Bu alanların her birinde ve birbirlerini etkileyen ortak konularda açık iletişimi teşvik etmeye yönelik bir odak noktası olarak hareket etmek
 3. Gerektiğinde kamuoyu oluşturmayı sağlamak da dahil olmak üzere yasal ve bilimsel tüm faaliyet yöntem ve usullerini kullanarak teknik, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak
 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe konulan Enerji Şartı Antlaşması’nın ilgili hükümlerinin pratikte uygulanması için sarf edilecek çabaları koordine etmek
 5. Ulusal ve uluslararası konferans, sergi ve fuarlar düzenlemek ya da düzenlenmiş konferans, sergi ve fuarlara katılmak
 6. Çevresel ve teknik faaliyetler de dahil olmak üzere emniyet ve işleyişe ilişkin uygulamalarda standartları yükseltmek amacıyla konferans, toplantı ve yayınlar aracılığıyla uzmanlığın paylaşılmasını ve en iyi uygulamalardan ders alınmasını sağlamak, hususi olmayan haber, bilgi ve teknolojinin ilgili kanunların izin verdiği ölçüde üyeler arasında aktarılmasını kolaylaştırmak
 7. Enerji politikaları ve ilgili hukuk kurallarına uygun olarak özel teşebbüsün ulusal ekonomi ve sosyal yapıdaki önemini belirtmek ve ülke kalkınmasında üzerine düşen görevi ulusal çıkarlara uygun olarak yapmasını özendirmek
 8. Petrol ve doğalgaz sektörü hakkındaki genel bilgileri ve eğilimleri ölçmek amacıyla kamuoyu araştırması yapmak, anketler düzenlemek ve düzenlenmesine destek olmak
 9. Petrol ve doğalgaz sektörü konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, desteklemek ve koordine etmek ve bunları toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar vasıtasıyla topluma aktarmak ve kitap, broşür ve benzeri şekillerde yayınlamak
 10. Gerektiğinde bu tür faaliyetlere sponsorluk yapmak
 11. Derneğin çalışmalarını ve araştırmalarını ve gerek derneğin gerekse üyelerinin amacını benimsemiş fakat üye olmayan kişilerin görüş ve düşüncelerini yansıtmak amacıyla süreli yayınlar yapmak
 12. Halen mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları ve borsaları, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar ile doğrudan veya kendisine bağlı olarak kurulacak kuruluşlar aracılığıyla iş birliği yapmak
 13. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ve bu amaçla üyeler ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini desteklemek ve Derneği temsil eden gerçek kişiler aracılığıyla bu kuruluşlarda temsil olunmak
 14. Yüksek teknolojiyi teşvik etmek ve uluslararası petrol ve doğalgaz sektörü standartlarının gerektirdiği üstün nitelikli işgücünü sağlamak için bu alanda yapılan eğitimi desteklemek
 15. Petrol ve doğalgaz sektörünün gelişmesi ve güçlenmesi amacıyla bilim adamları, sanayiciler ve iş adamlarının görüşlerini almak ve gerektiğinde bu görüşleri resmi makamlara iletmek, koruma ve teşvikin sağlanması için çalışmak ve yetkililerle temas kurmak
 16. Derneğin amacına, çalışma konusuna ve faaliyetlerine uygun olarak çalışan kişi, kuruluş, komite, kurum, vakıf ve derneklerle temas kurmak

Dernek, sadece yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda ve belirtilen alanlarda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur ve dernek üyeleri arasındaki tüm görüşmeler yukarıda belirtilen kapsam dâhilinde gerçekleştirilecektir.

Derneğin Kurucuları

Madde – 4: Kurucuların ad, soyad, doğum tarih ve yerleri, ikametgâhları ve tabiiyetleri Tüzüğün son sayfasında belirtilmiştir.

 

Yasak Faaliyetler

Madde – 5: Dernek, Dernekler Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen herhangi bir yasak faaliyette bulunamaz, siyasi faaliyet yürütemez ve herhangi bir siyasi partinin propagandasını yapamaz.

Dernek ve üyeleri aynı kanunun ilgili hükümlerine uyacak ve diğer üyelerin uymasını sağlayacak ve bunun için gerekli önlemleri alacaktır.

 

II. REKABET KURALLARINA UYUM

Derneğin yönetim organları, çalışanlar ve üye şirketler, derneğin tüm faaliyetleri çerçevesinde geçerli tüm rekabet ihlali yasalarına riayet eder; rekabeti engelleyici bir tavır veya uygulamaya dahil olmaz. Dernek, Rekabet Kurallarına Bağlılık Beyanı (“Beyan”) ve Rekabet Kurallarına Uyum Kılavuzu’nu (“Kılavuz”) uygulayacaktır. Derneğin yönetim organları, çalışanlar ve üye şirketler, bu Beyan ve Kılavuz’u bilmek ve derneğin tüm faaliyetlerinde bunlara uymakla sorumludur. Beyan, Kılavuz veya geçerli rekabet ihlali yasalarının ihlali durumunda tüzüğün 9.maddesi uyarınca işlem yapılır.

 

III. ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik

Madde – 6: Dernekler Kanunu’nun aradığı şartlara uygun olarak üye olabilen, yürürlükteki yasal düzenlemelere göre petrol ve doğalgaz sektörü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu veya özel şirketler üyeliğe başvurabilir. Dernekler Kanunu’nun aradığı şartları taşıyan gerçek kişiler ancak yetkili organ tarafından Fahrî Üye olarak kabul edilebilir.

 

Üyelik Türleri

Madde – 7: Derneğin üyelik türleri aşağıdaki gibidir:

 • Aslî Üyeler: Yukarıda 6. maddede belirtilen şartlar çerçevesinde Derneğe aslî üyelik bildirimi vermiş, üyeliği usulüne uygun bir şekilde yetkili organ tarafından kabul edilmiş kişilerdir.
 • Fahrî Üyeler: Derneğin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi konusunda maddi, manevi ve bilimsel yönden katkıda bulunan kişilere Yönetim Kurulu kararı ile Fahrî Üyelik verilebilir. Fahrî Üyeler arzu ettikleri takdirde Genel Kurul toplantılarına katılabilirler. Ancak bu üyelerin oy kullanma ve Dernek organlarına seçilme hakları yoktur.

 

Üyeliğe Giriş

Madde – 8: Asli üyelik başvurusu, Dernek tarafından hazırlanmış Üyelik Giriş Formu'nun doldurulması ve imzalanması suretiyle yapılır. Üyelik Giriş Formu ile beraber yetki belgesi, temsilcinin imza beyannamesi ve şirketin üye olunacak yıla ilişkin Ticari Sicil Belgesi Derneğe verilmelidir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için bu Tüzükte belirtilen koşullara uygun başvuruları en çok otuz gün içinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Üyelik başvurusu reddedilen kişi bir dilekçe ile bu karara itiraz edebilir. Bu takdirde itiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülüp karar bağlanır.

 

Üyeliğin Son Bulması

Madde – 9: Üyelik, üye şirketin iflası, üye şirketin tasfiyesi, üyelikten ayrılma veya Yönetim Kurulu kararı ile son bulur. Üye olan tüzel kişinin temsilcisinin temsil yetkisinin sona ermesi, üyelikten istifa anlamına gelmemektedir.

Üyelikten Ayrılma: Her üye, istediği zaman Dernek Yönetim Kurulu'na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılabilir.

Yönetim Kurulu Kararı ile Son Bulma: Yönetim Kurulu, Derneğe üye olma hakkını kaybedenler, Derneğin Tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışta bulunanlar ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanları üyelikten çıkarmaya yetkilidir.

Dernek ödentilerini ödeme yükümlülüğünü Tüzük'te öngörülen süre içinde ve haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen üyeye yazılı bir uyarı gönderilir. Bu uyarının tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve durum kendisine yazılı olarak bildirilir.

Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılan üyeler, kararın kendilerine tebliğinden sonraki ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere bu karara itiraz edebilirler. İtiraz halinde üyelik yükümlülükleri devam eder. İtiraz, Yönetim Kurulu'na yazılı olarak yapılır. İtiraz edilmediği takdirde üyelikten çıkarılma kesinleşir.

Bu maddede belirtilen herhangi bir nedenle üyeliği son bulanlar, Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

 

Üyelik Hakları

Madde – 10: Hiçbir kişi Derneğe üye olmaya veya Dernek'teki üyeliğinin devamına zorlanamaz. Dernek üyeleri, Fahri Üyelerin oy kullanma haklarından yoksunluğu dışında, eşit haklara sahiptir. Her Asli Üye, Genel Kurul toplantılarında asaleten kullanabileceği 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

 

 

IV. DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin Organları

Madde – 11: Derneğin organları şunlardır:

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Disiplin Kurulu

 

Genel Kurul

Madde – 12: Genel Kurul, Asli Üyelerden oluşan Derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul, her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu'nun ilan edeceği tarihte olağan şekilde toplanır.

 

Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Madde – 13: Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul'a katılacak üyeler, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce toplantı tarihi, saati ve yeri ile gündemi yazılı olarak bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Bu bildirimde, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yapılacağı tarih ve saat de belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında en az bir haftalık, en çok 60 günlük süre bulunabilir.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında olağanüstü bir nedenden dolayı geri bırakıldığında Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a katılacak üyeleri geri bırakma sebeplerini de bildirmek suretiyle bilgilendirir. İkinci toplantı, geri bırakıldığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya bu maddede belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde – 14: Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı acil durumlarda veya derhal toplanılmasında yarar görülen önemli hallerin ortaya çıkması halinde, Dernek üye sayısının 1/5'inin yapacağı yazılı ve imzalı başvuru veya Yönetim Kurulu'nun salt çoğunluk ile alacağı karar veya Denetleme Kurulu'nun Dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konularında alacağı salt çoğunluk kararı üzerine Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 

Toplantı Yeri

Madde – 15: Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından karar verilen yerde yapılır.

 

Gündem ve Toplantı Yeter Sayısı

Madde – 16: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde belirtilen konular görüşülür. Ancak Genel Kurul toplantılarında, toplantıya iştirak eden üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Toplantı Usulü

Madde – 17: Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Genel Kurul Toplantısı, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır. Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Yazman seçilerek Başkanlık Divanı teşkil edilir.
Toplantı yönetimi Divan Başkanı'na aittir. Divan Yazmanı toplantı tutanağını düzenleyerek imzalar, Divan Başkanı'na imzalatır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu'na teslim edilir.
Genel Kurul'da karar alma yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine yönelik oylama neticesinde oluşacak sıralamada yedinci asil ve birinci yedek üyelerin oylarının eşit olması durumunda, sadece söz konusu iki aday üye için yeniden oylama yapılır. Tüzük değişikliği yapılacak ve derneğin feshine karar verilecek Genel Kurul toplantılarında ise karar alma yeter sayısı, katılan üyelerin üçte iki çoğunluğudur.
Genel Kurul'da yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'na seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları ile doğum yeri ve tarihleri, baba adları, meslekleri ve ikametgâh adresleri bir yazı ile en büyük mülki amirliğe bildirilir.

 

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri

Madde – 18: Aşağıda belirtilen hususlar Genel Kurul tarafından görüşülür ve karara bağlanır:

 • Dernek organlarını seçmek
 • Dernek Tüzüğü’nü değiştirmek
 • Dernek Genel Kurulu tarafından seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek ve bu kurulları ibra etmek, gerekirse bu raporları değiştirerek kabul etmek
 • Dava açmak üzere vekâletname vermek
 • Bütçeyi görüşüp kabul etmek
 • Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarlarını tespit etmek
 • Derneğin faaliyetlerini düzenlemek amacıyla komisyonlar kurmak
 • Yasada düzenlenen diğer görevleri yerine getirmek
 • Derneğin tasfiyesine karar vermek

Yönetim Kurulu

Madde – 19: Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen yedi asil ve beş yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyeleri bir yıllığına seçilirler. Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak, kendi arasından bir Başkan, ve bir Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçer.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde – 20: Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak
 • Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek
 • Bütçeyi uygulamak, yeni bütçe hazırlamak ve bunu Genel Kurul'a sunmak
 • İş Kanunu'na ve ilgili diğer düzenlemelere uygun olarak Sekretarya veya diğer gerekli personeli istihdam etmek
 • Genel Kurul'dan aldığı yetki ile gerektiğinde her türlü alım satım ve sarf işlemlerini yapmak
 • Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları düzenlemek
 • Gerekli alanlarda komisyon ve komiteler kurmak veya faaliyetlerine son vermek
 • Yasada öngörülen diğer görevleri yapmak

Dernek çalışmalarını yürütmek için Sekretarya veya diğer gerekli organların oluşturulması durumunda bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde – 21: Yönetim Kurulu, ayda bir kez toplanır ve gerektiği hallerde sayı ile sınırlı olmamak üzere Başkan ve Başkan Yardımcısı ile üç üyenin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantılar da yapabilir.

Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı'nın çağrısı ve saptamış olduğu gündem doğrultusunda toplanır. Ancak üyelerden iki kişinin yazılı olarak belirttiği konular gündeme dahil edilir. Yönetim Kurulu toplantı nisabı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar nisabı katılanların salt çoğunluğudur.

 

Yedek Üyeler

Madde – 22: Yönetim Kurulu üyelerinden birinin herhangi bir nedenle bu görevden ayrılması halinde Yedek Üyeler oy sırasına göre asil üyeliğe gelir. Yedek üyelerin oylarının eşit olması durumunda, oyları eşit olan yedek üyelerden hangisinin asil üyeliğe getirileceği, Yönetim Kurulu huzurunda çekilecek kura ile saptanır. Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yılda toplam dört toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır.

 

Denetleme Kurulu

Madde – 23: Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, denetleme görevini yıl içinde en az bir kez toplanarak yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'a sunar. Denetleme Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla alır. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu'nun isteği üzerine de gerekli denetlemeleri yapar.

 

Disiplin Kurulu

Madde – 24: Disiplin Kurulu, Derneğe kayıtlı tüm üye tüzel kişiler ile Dernek üyesi tüzel kişileri Dernek çalışmalarında temsile yetkilendirilmiş gerçek kişilere uygulanacak disiplin cezalarını karara bağlamak üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilirler.

Disiplin Kurulu’na başvurma şekli ve şartları, savunma ve bildirimlerin yapılma usulü, şikâyetlerin incelenmesi ve karara bağlanması dâhil, Disiplin Kurulu ve uygulamalarına ilişkin hususlar, işbu Tüzük çerçevesinde hazırlanmış Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

 

Sekretarya

Madde – 25: Sekretarya, Yönetim Kurulu tarafından atanan bir Genel Sekreter ve yeterli sayıda personelden oluşur. Sekretarya personelinin ücret ve çalışma koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
Sekretarya, düzenli olarak Yönetim Kurulu'na rapor vermek ve Dernek faaliyetlerini Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür. 
Genel Sekreter, Yönetim Kurulu'nun, Genel Sekreter'in statüsünün tartışıldığı toplantıları hariç olmak üzere, olağan toplantılarına katılacaktır. Ancak Genel Sekreter'in Yönetim Kurulu Toplantıları'nda oy kullanma hakkı olmayacaktır.

 

 

V. MALİ HÜKÜMLER

Çalışma Dönemi ve Bütçe

Madde – 26: Çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Bütçenin yürürlük kazandığı 1 Ocak tarihi ile Genel Kurul tarafından onaylandığı tarih arasında kalan süre içindeki harcamalar, bir önceki yıl bütçesi dikkate alınarak hazırlanacak geçici bütçe ile karşılanır.

 

Derneğin Gelirleri

Madde – 27: Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 • Giriş Aidatı: Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca onaylanan her çalışma dönemi bütçesinde belirlenen ve üyeliğe kabul edilen üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere alınması öngörülen ödentidir. Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında ve her halükarda üyelik başvurusunun Yönetim Kurulu'nca onaylanmasından sonraki onbeşinci (15.) günü geçmeyecek şekilde ödenir.
 • Yıllık Aidat: Üyeler için her çalışma dönemi için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca onaylanan bütçede öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu bir yıllık ödentidir. Her bir üye, yıllık aidatını Ocak ayı sonuna kadar peşin olarak ödemekle yükümlüdür. Üyeliğin yıl ortasında başlaması durumunda, üyeliğin Yönetim Kurulunca kabulünden sonra yıl sonuna kadar kalan tam aylar için orantılanmak suretiyle saptanacak aidat, üyeliğin kabul edildiği ayın sonuna kadar peşin olarak ödenir. 
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 • Çeşitli gerçek ve tüzel kişilerden gelen bağışlar
 • Sosyal faaliyetler, bilimsel çalışmalar, proje ve yayınlardan sağlanan gelirler
 • Türk yasal düzenlemelerinin öngördüğü ayni ve nakit yardımlar ve diğer gelirler

Derneğin makbuzlarla, banka hesabı açtırarak, yardım pulları çıkartarak, eşya piyangosu, kültürel ve spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplaması halinde 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulur.

 

Gelir ve Gider İşlemleri

Madde – 28: Dernek gelirleri, Alındı Belgesi ile toplanır. Alındı Belgesi'ne ödenti veya bağışı yapan kişinin kimliği yazılır ve imzası alınır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir, mahallin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir ve bunlar adına Yetki Belgesi düzenlenir.
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler Alındı Belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak Alındı Belgeleri, Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.
Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Bu belgelerin alınamaması halinde ilgililerce harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi bu belgeye eklenir. Alındı Belgeleri ve Harcama Belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

 

Defter ve Belgeler

Madde – 29: Dernek, defter düzenlemek ve kayıt tutmak hususlarında Dernekler Kanunu'nun öngördüğü usullere uyacaktır. Yönetim Kurulu, defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmasından ve bu belgelerin on (10) yıl süre ile saklanmasından sorumludur.

 

 

VI. TASFİYE HÜKÜMLERİ

Derneğin Tasfiyesi

Madde – 30: Derneğin feshine Genel Kurul tarafından karar verilebilir. Feshe ilişkin Genel Kurul'da üyelerin 2/3'ünün hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshine, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile karar verilmesi zorunludur. Derneğin fesih kararı, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Derneğin feshine karar verilmesi halinde Genel Kurul, tasfiye işlemlerini yürütecek üç kişilik Tasfiye Kurulu üyelerini de belirler. Aynı Genel Kurul toplantısında mal varlığının devredileceği yer konusu da kararlaştırılır. Karar nisabı, hazır bulunanların 2/3'üdür.

 

 

VII. DİĞER HÜKÜMLER

Tüzük Değişikliği

Madde – 31: Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurul'a aittir. Olağan veya Olağanüstü Toplantı gündeminde bulunması ve en az onbeş gün önce değişiklik önerisinin yazılı olarak üyelere bildirilmesi koşulu ile Tüzük hükümleri değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin 2/3'üdür. Değişiklikler, Genel Kurul'da kabul edildikleri anda yürürlüğe girer. Tüzük değişiklikleri, toplantı sonrasında yazılı olarak üyelere bildirilir.

 

Yönetmelikler

Madde – 32: Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili gerekli yönetmelikler, Dernek Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Bu yönetmelikler veya var olan yönetmelikler üzerinde yapılacak değişiklikler, gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul’un onayına sunulur.

 

Hüküm Eksikliği

Madde – 33: Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Dernekler Kanunu'nda hüküm bulunmaması halinde de Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde – 34: Bu ana tüzük, Kurucular Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

 

Kurucular

Madde – 35: Derneğin kurucularının ad ve soyadları, doğum tarihi ve yerleri, ikametgâh adresleri ve tabiiyetleri aşağıdadır:

 

Dernek Kurucuları
Adı-Soyadı Doğum Tarihi-Yeri İkamet Adresi Tabiiyeti Mesleği
Murat Yazıcı 25.07.1949-Ankara İran Cad. No: 25/3
GOP-Ankara
T.C. Avukat
Mehmet Ali Ak 04.07.1953-İstanbul Atatepe Sitesi B-2 Blok D: 25
Söğütözü-Ankara
T.C. Jeofizik Müh.
Aziz Karaman 01.05.1951-Polatlı Mesa Koru Sitesi Kestane Sok.
No: 5/A Ankara
T.C. Yüksek Mühendis
Oyman Sayer 13.01.1939-Ankara Ahmet Nihat Asya Sok. No: 2
Oran-Ankara
T.C. Yönetici
Mehmet Ayan 1929-İzmir Kumkapı Sok. No: 26/9
GOP-Ankara
T.C. Prof. Dr.
Jeoloji Müh.
Cem Sayer 15.08.1967-İstanbul Angora Evleri, Çamlıca Cad. No: 1
Ankara
T.C. Ekonomist
Sybe Visser 11.05.1947-Rotterdam Ziyaürrahman Cad. No: 27/6
GOP-Ankara
Hollanda Avukat
Yaşar Giregiz 20.01.1961-Aydın Birlik Mah. 21.Sokak No: 7
Çankaya-Ankara
T.C. Makine Mühendisi